หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
นายประดับ กลิ่นขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน
ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบรรจุผลิตภัณฑ์

พัฒนามาตรฐานสินค้า จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์

จัดตั้งตลาดกลาง จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
การดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกิน และอยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการผลิตและการตลาด

ส่งเสริมการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้ แบบครบวงจร

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยและเพียงพอ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของ
สภาวัฒนธรรมทุกระดับ

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร
และกลไกการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT

ส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 336,499 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10