หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
การบริหารบุคคล
Staff
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
อบต.พรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
นายสมยศ หล่อพัฒนากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 กจ. มท 0802.3/ว1971 12 พ.ค. 2566
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1969 12 พ.ค. 2566
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กค. มท 0803.3/ว1970 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1965 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
เร่งรัดการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1968 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
รายงานข้อมูลคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1967 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กพส. มทอ0810.6/ว4076 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 12 พ.ค. 2566
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1957 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1949 12 พ.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32 กค. มท 0803.4/ว1958 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
การนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา กศ. มท 0816.5/ว1951 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word 12 พ.ค. 2566
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กต. มท 0818.2/ว1952 12 พ.ค. 2566
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1910 เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1950 เอกสารแนบ เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1944 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1946 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1928 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 11 พ.ค. 2566
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1166 เอกสารแนบ 11 พ.ค. 2566
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1934 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พ.ค. 2566
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1901 10 พ.ค. 2566
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,176
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-369-292 โทรสาร : 055-369-292 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
จำนวนผู้เข้าชม 3,143,939 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-292


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10