Link ระบบข้อมูลสารสนเทศ อปท.

-ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด.ของ อปท. (CCIS)
-ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน) (SIS)
-ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
-ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-Laas)
-ระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info)
-ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
-ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
-ระบบข้อมูลบุคลากร อปท.
-ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (CSG)
 
 
Untitled Document
ดาวน์โหลด
การจัดการองค์ความรู้
ทะเบียนประวัติบุคลากร
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
แผน นโยบายต่างๆ ของงานบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแท่ง
สมรรถนะที่จำเป็น (Competency)
หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก