• รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ::::: มกราคม 15, 2019, 08:42:14 AM

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: พฤศจิกายน 26, 2018, 09:50:35 AM

 • ประชาสัมพันธ์รับบริจาคมือถือเก่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือใ ::::: พฤศจิกายน 23, 2018, 09:54:07 AM

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ::::: พฤศจิกายน 23, 2018, 09:14:48 AM

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ::::: พฤศจิกายน 19, 2018, 03:12:46 PM

 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.พรหมพิราม ::::: พฤศจิกายน 19, 2018, 02:51:40 PM

 • ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: พฤศจิกายน 19, 2018, 02:51:19 PM

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน ::::: พฤศจิกายน 16, 2018, 02:30:01 PM

 • มาตรฐานการให้บริการ ::::: พฤศจิกายน 16, 2018, 02:28:35 PM

 • ประกาศ เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ::::: พฤศจิกายน 16, 2018, 01:55:37 PM

 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.พรหมพิราม ::::: พฤศจิกายน 14, 2018, 09:00:50 AM

 • ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: พฤศจิกายน 14, 2018, 08:57:49 AM

 • คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ::::: พฤศจิกายน 14, 2018, 08:53:08 AM

 • พรหมพิรามสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 ::::: พฤศจิกายน 14, 2018, 08:43:21 AM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 ::::: พฤศจิกายน 01, 2018, 10:28:21 PM

 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: ตุลาคม 03, 2018, 04:33:03 PM

 • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พร้อมเอกสารข้อบัญญัติ) ::::: กันยายน 25, 2018, 08:03:45 AM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ::::: กันยายน 22, 2018, 10:44:29 AM

 • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ::::: กันยายน 18, 2018, 03:53:36 PM

 • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ::::: สิงหาคม 10, 2018, 07:51:54 PM