• ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ::::: ตุลาคม 03, 2018, 04:33:03 PM

  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พร้อมเอกสารข้อบัญญัติ) ::::: กันยายน 25, 2018, 08:03:45 AM

  • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ::::: กันยายน 22, 2018, 10:44:29 AM

  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ::::: กันยายน 18, 2018, 03:53:36 PM

  • รายงานงบการเงินและรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ::::: สิงหาคม 10, 2018, 07:51:54 PM